وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان­ نامه ارشد رشته ر­وان­شناسی عمومی: اثربخشی آواز- ملودیک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستانی

کلیدواژه­ها: درمان آواز – ملودیک، لکنت، اضطراب.     

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                        عنوان

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………… 2

1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق   7

1-5 پرسش­های تحقیق.. 7

1-6 متغیرهای مورد بررسی.. 8

1-7 تعریف مفاهیم.. 8

1-7-1 تعاریف نظری.. 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم: پیشینة پژوهش

بخش اول: موسیقی

2-1-1 تاریخچة موسیقی.. 12

2-1-2 تعریف موسیقی درمانی.. 15

2-1-3 آوازی ملودیک (M.I.T)…………………………………………………………………………………………17

2-1-4 مکاتب و تکنیک­های موسیقی درمانی………………………………………………………………………….18

2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر……………………………………………………………………………………………….18

2-1-4-2 روش کودالی………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-4-3 روش دالکروز…………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک………………………………………………………………………………………….20

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده………………………………………………………………………..20

2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی.. 21

2-1-6 برتری نیمکره­ای در درک موسیقی.. 22

2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی.. 23

2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی.. 25

بخش دوم: لکنت

2-2-1 ماهیت لکنت… 26

2-2-2 تعاریف لکنت… 29

2-2-3 انواع لکنت   31

2-2-4 علل لکنت   32

2-2- 5 نظریه­های لکنت… 35

2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون.. 35

2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل.. 36

2-2-5-3 نظریه دکتر بوم. 36

2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون.. 37

2-2-5-5 نظریه شیهان.. 37

2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت… 37

2-2-5-7 نظریه وندل جانسون.. 38

2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ… 38

2-2-5-9 نظریه­ ون رایپر. 39

2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر. 39

2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد. 40

2-2-6 درمان­های لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-6-1 تلقین…………………………………………………………………………………………………………………………43

2-2-6-2 هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-2-6-3 خود القایی……………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-6-4 روش جویدن تنفس……………………………………………………………………………………………………………….44

2-2-6-5 روش آرام­سازی……………………………………………………………………………………………………45

2-2-6-6 خواب درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………45

2-2-6-7 رفتار درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-2-6-8 درمان­ها تنبیهی و تشویقی…………………………………………………………………………………………………46

2-2-6-9 درمان­های عامیانه…………………………………………………………………………………………………46

2-2-6-10 درمان جراحی……………………………………………………………………………………………………..46

2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی…………………………………………………………………………………..47

2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن…………………………………………………………………………………………….47

بخش سوم: اضطراب

2-3-1 تعریف اضطراب.. 47

2-3-2علائم اضطراب.. 50

2-3-2-1 علائم رفتاری.. 50

2-3-2-2 علائم فیزیکی.. 51

2-3-2-3 علائم معده-روده­­ای.. 51

2-3-2-4علائم دستگاه ادراری.. 51

2-3-2-5علائم تنشی.. 51

2-3-3 طبقه­بندی اختلالات اضطرابی.. 51

2-3-3-1 اضطراب تعمیم­یافته. 51

2-3-3-2اختلال وحشت­زدگی.. 52

2-3-3-3اختلالات هراس…. 53

2-3-3-4 هراس خاص…. 53

2-3-3-5 اختلالات اجتماعی.. 53

2-3-3-6 اختلال وسواس فکری-عملی.. 54

2-3-3-7 اختلال فشار روانی پس آسیبی.. 54

2-3-4 موسیقی درمانی و اضطراب…………………………………………………………………………………….56

2-3-5 موسیقی درمانی و لکنت………………………………………………………………………………………….58

2-3-6 اضطراب و لکنت………………………………………………………………………………………………………61

2-3-7 بررسی اجمالی پیشینة نظری و سوابق پژوهش………………………………………………………..62

فصل سوم: روش­شناسی

3-1 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2 جامعة پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3 نمونه و شیوة نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………75

3-3-1 ملاک­های ورود به پژوهش………………………………………………………………………………………….76

3-3-2 ملاک­های خروج از پژوهش………………………………………………………………………………………..77

3-3-3 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..77

3-4 ابزارهای سنجش و مداخله­گری……………………………………………………………………………………….77

3-4-1 مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان3 (SSI-3)……………………………………………..78

3-4-2 مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RSMAS)……………………………………….79

 

3-53-5  ابزارهای موسیقی درمانی…………………………………………………………………………………….81

3-6 روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-7 روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………..82

3-8 برنامه درمان آوازی ـ ملودیک………………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..96

4-1 پرسش اول………………………………………………………………………………………………………………………..96

4-1-1 وضعیت تمام افراد نمونه(لکنت) در یک نگاه.……………………………………………………………107

4-2 پرسش دوم…………………………………………………………………………………………………………………….108

4-2-1 وضعیت تمام افراد نمونه (اضطراب) در یک نگاه………………………………………………………113

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 گزارش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….115

5-1-1 لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………115

5-1-2 اضطراب………..………………………………………………………………………………………………………….122

5-2 نتیجه­گیری……………………………………………………………………………….……………………………..124

5-3 محدودیت­های پژوهش…………………….………………………………….………………………………..125

5-4 نظرات و پیشنهادات….……………………………………………………………………………………………..125

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..….…………………127

پیوست­……………………………………………………………………………………………………………………………135

 
1-1 مقدمه

«لکنت نوعی اختلال گفتاری است که منجر به ناروانی و در نهایت نارسایی گفتاری در فرد می­شود و زمانی که فرد دچار لکنت می­شود وقفه­ای غیر ارادی به صورت تکرار صداها و هجاها یا گیر کردن کلمات، بروز می­کند و در نهایت مشکلاتی را در برقراری ارتباط به علت سرعت نامناسب گفتار ایجاد می­کند.» (فرهمند پور،1389: 184)

«توجه به لکنت و شناخت عوامل مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این عوامل مرتبط اضطراب است که به نظر می­رسد به نوعی در بروز آن بی­تأثیر نباشد. شناخت خصوصیاتی از جمله اضطراب و توجه به آن­، جهت درمان لکنت بسیار ضروری است و بدون توجه به آن هرگونه اقدام درمانی می­تواند با شکست مواجه شود. دکتر بوم[1]معتقد است که افراد دچار لکنت، اعم از کودك و بزرگسال معمولاً درون­گرا و فاقد اعتماد به نفس هستند و از احساس بی­کفایتی رنج می­برند. آن­ها مانند سایر افراد عصبی مستعد رنجبردن از ترس­ها، نگرانی­ها و اضطراب­ها هستند. بیمار ممکن است از ترسی که باعث لکنت شده­، آگاه نباشد، اما در وجود خویش درگیری گسترده­ای با آن دارد که در تنش سراسری بدن او آشکار است. »(دهقانی هشتجین،1374: 44)

یکی از روش­های غیر دارویی در کاهش استرس روش آرام سازی و موسیقی است. موسیقی درمانی یک حرفه حمایتی است و بیماران با انواع گوناگون مشکلات جسمـی و روانـی و یا مشکلات و اختلالات عاطفی – اجتماعی می­توانند از خدمات موسیقی درمانی بهرمند شوند برای استفاده از خدمات موسیقی درمانی شرایط سنی وجود ندارد و نوزادان تا سالخوردگان می­توانند تحت درمان قرار بگیرند. موسیقی امروزه در درمان بسیاری از مسائل فیزیکی، عاطفی و روانی در افراد مختلف کاربرد دارد. مهم­ترین این مشکلات شامل درد، اضطراب، اندوه، مشکلات اجتماعی و غیره می­باشد. (ربیعی، کاظمی­ملک محمودی، کاظمی­ملک­محمودی، 1386).

مغز آدمی با موسیقی پیوندی دیرینه دارد؛ به­طوری که تأثیر موسیقی و ضرب­آهنگ­ها بر مغز و قوای شناختی انسان را ­نمی­توان انکار کرد.خاطراتی را که بزرگسالان از زمان کودکی خود به یاد می­آورند اغلب همراه با ریتم­ وآهنگ­ هستند. اشتغال هیجانی کلید یادگیری مؤثر است و موسیقی درمانی هیجانات را در فرد بر می­انگیزاند؛ بنابراین مغز را گشاده و برای یادگیری آماده می­سازد. حداقل هفت حیطة متمایز و مشخص هوشی در هر انسانی وجود دارد که یکی از این حیطه­های هوشی مربوط به موسیقی است. افرد دارای نیازهای خاص همواره با موسیقی قدرت فراگیری بهتری از خود نشان

 
1398/08/03
مدیر سایت

دانلود پروژه : فرهنگسرای موسیقی

راحتی می توان تفاوت عمد ه ی جوامع سنتی و جوامع مدرن را نیز، درک کرد. هر چه جامعه سنتی به لحاظ فرهنگی متصلّب و تغییرناپذیر بود، جامع ی مدرن پویا و تغییرپذیر، میباشد و همواره افرادی در میان این جوامع به نظر یه پردازی و در نتیجه، تغییر فرهنگ اشتغال دارند.
1-2- 3- توسعه فرهنگی توسط فرهنگسرا :
فرهنگ جامعه همواره در تحول و تطور است و، اگر تغییرات کنترل شده (کنترل تغییرات فرهنگ : ساز و کاری اندیشیده شود که، بوسیله ی آن فرهنگ جدید به« توسعه فرهنگی » ساحت آگاهی مردمان بیشتری برسد) نباشند خود می توانند عامل مشکلات عدیده ای باشند؛ بنابر این برای جلوگیری از این بیمار یهای فرهنگی ، باید چاره اندیشی کرد. در جامعه همواره کسانی که به ارائه نظریه و بطور کلی به بالندگی فرهنگ می پردازند از جمعیت زیادی برخوردار نمی باشند؛ عامه مردم تنها می توانند استفاده کننده های این فرهنگ ها باشند. اگر در جامعه ایی سیاست گزاران

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 
1398/08/03
مدیر سایت

پایان نامه درباره چابکی سازمان‌/مفهوم چابکی

 نمایند. این قابلیت به سازمانها کمک میکند تا تغییرات غیر قابل پیش بینی را بمنظور دستیابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه زما نی در فعالیتهای مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند ( فتحیان وشیخ،1390).

چابکی به عنوان توانایی سریع یک سازمان در پاسخگویی به تغییر در بازار و تقاضای مشتریان و کارمندان است. واژه چابک بیانگر سرعت و قدرت پاسخگویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. سازمان چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده به ساختاربندی خود میپردازد. از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابکی سازمان است می توان آگاهی،  انعطافپذیری و بهره وری را نام برد . یک سازمان ضرورتاً دارای مجموعه ای از ظرفیتها برای پاسخگویی به تغییرات در محیط است. سازمان چابک بیشتر در مورد تغییر و عدم اطمینان و غیرقابل پیش بینی بودن محیط نگران است و سعی در نشان دادن واکنش صحیح در این شرایط دارد. از اینرو سازمان چابک نیاز به ظرفیتهای موجود بالقوه و تطابق برای مواجهه با این تغییرات و عدم اطمینان ها در محیط دارد ( قنبری و همکاران، 1393).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

یک سازمان چابک با اتفاقات و تغییرات ناگهانی به سادگی از پا درنمیآید. سازمان چابک سازمانی سریع السیر، سازگار و قدرتمند است و به تغییرات ناگهانی، فرصتهای جدید بازار و نیازمندیهای مشتری پاسخ سریع میدهد. سازمان چابک برای درک و پیشبینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و در این راستا به ساختارمندی خود میپردازد (جعفرنژاد و شهائی، 1386 ). چابکی نتیجه ادغام هوشیاری به تغییرات به معنای به رسمیت شناختن فرصتها و چالشها اعم از داخلی و خارجی با استفاده از توانایی بهره گیری از منابع، در پاسخ به تغییرات بالقوه و بالفعل، به موقع، انعطاف پذیر و ارزان میباشد ( گرانت،2000). سازمانهای چابک نه تنها باید پاسخگوی تغییرات موجود باشند، بلکه با یک آرایش بندی مناسب باید قادر به کسب مزایای رقابتی نیز باشند . در سالهای اخیر، اکثر سازمانهای تولیدی روی کاهش هزینه متمرکز شده‌اند، بسیاری سازمانها قادر به حفظ سودآوری خود بوده‌اند، حتی در شرایطی که قیمت محصولات آنها 40 درصد یا بیشتر افت کرده‌ است. این سازمانها، فعالیتهای بدون ارزش افزوده را شناسایی و حذف می‌کنند، که این خود در جهت کاهش اتلاف منابع آنهاست. آنها مفاهیمی مثل تولید ناب، تولید به‌موقع، شش سیگما و … را در خود اجرا کرده‌اند ولی فقط این موارد برای چابکی کافی نیستند. برخی از سازمانها اکوسیستم‌هایی را ایجاد می‌کنند که فقط در محیطهای پایدار مؤثرند و با کوچکترین تغییر دچار مشکل می‌شوند ( توورنگ لاین و همکاران، 2005).

چابکی به طور کلی توانایی یک سازمان برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخگویی سریع و کارا به آن تغییر است. این تغییر محیطی می تواند تغییرات تکنولوژیک و کاری یا تغییر نیاز مشتری 

 
1398/08/03
مدیر سایت

پایان نامه : بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق  .………………………………………………………………………………………………………..1

1 – 1   مقدمه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..2

1 – 2   بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….3

1 – 3   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………5

1 – 4   پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

1 – 5   اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

1 – 6   پرسش های تحقیق (مسأله تحقیق)…………………………………………………………………………….7

1 – 7   فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………7

1 – 8   جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………..7

1 – 9   روش و نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7

1 – 10   روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..7

1 – 11   ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………8

1 – 12   روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات……………………………………………………………………………….8

فصل دوم : بنیاد نظری تحقیق (تعاریف تصویرگری طلوع و غروب)………………………………………………

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

9

2-1  ” شب و روز” دو آیت الهی………………………………………………………………………………………………..10

2-2  تصویرگری خورشید…………………………………………………………………………………………………………..11

2-3  توجه شاعران و نویسندگان به طلوع وغروب خورشید…………………………………………………………….12

2-4  تصویر در شعر……………………………………………………………………………………………………………………13

2-4-1  نقش ادوات تشبیه در تصویر……………………………………………………………………………………13

2-4-2  تصویر در شعر از دیدگاه  نویسندگان  خارجی…………………………………………………………..13

2-4-3  اصول ساختن تصویر………………………………………………………………………………………………14

2-5  صور خیال………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-5-1  تشبیه….. ……………………………………………………………………………………………………..16

2-5-2  استعاره ……………………………………………………………………………………………………….17

2-5-3  کنایه …………………………………………………………………………………………………………..18

2-5-4  حقیقت و مجاز……………………………………………………………………………………………..19

2-6   عناصر طبیعت درصور خیال……………………………………………………………………………………………….20

2-7   ادوار شعر فارسی تا دوره نظامی………………………………………………………………………………………….24

2-8  بررسی سبک های شعری تا قرن ششم …………………………………………………………………………………24

2-8-1  سبک خراسانی یا ترکستانی…………………………………………………………………………………….24

2-8-2  مختصات تاریخی دوره سبک خراسانی یا ترکستانی…………………………………………………..24

2-8-2-1  دوره طاهریان و صفاریان…………………………………………………………………………….24

2-8-2-2  دوره سامانیان……………………………………………………………………………………………..25

2-8-2-3  دوره غزنویان……………………………………………………………………………………………..25

2-8-2-4  پیدا شدن سلجوقیان در دهه سوم قرن پنجم……………………………………………………26

2-8-3  مختصات سبک شعرخراسانی…………………………………………………………………………………..26

2-9  شعر قرن ششم در عصر نظامی……………………………………………………………………………………………..27

2-10  سبک آذربایجانی………………………………………………………………………………………………………………27

2-11  مختصات شعر قرن ششم…………………………………………………………………………………………………..28

2-12  بررسی قالب شعری و صور خیال در انواع شعر فارسی………………………………………………………..30

فصل سوم : شرح احوال و آثار نظامی گنجوی.…………………………………………………………………………..32

3-1  زندگی نامه ی نظامی………………………………………………………………………………………………………….33

3-1-1   معرفی نظامی……………………………………………………………………………………………………….33

3-1-2   والدین و انساب…………………………………………………………………………………………………..33

3-1-3   شهر گنجه…………………………………………………………………………………………………………..34

3-1-4   همسر و فرزندان………………………………………………………………………………………………….34

3-1-5   مذهب نظامی………………………………………………………………………………………………………35

3-1-6   نظامی و افکار صوفیانه…………………………………………………………………………………………35

3-1-7   نظامی و دانش های زمان………………………………………………………………………………………35

3-1-8   نظامی و معاصران…………………………………………………………………………………………………37

3-1-9   شیوه ی شاعری…………………………………………………………………………………………………..37

3-2  آثار نظامی…………………………………………………………………………………………………………………………38

3-2-1  مخزن الاسرار……………………………………………………………………………………………………….38

3-2-2  خسرو و شیرین…………………………………………………………………………………………………….39

3-2-3  لیلی و مجنون……………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4  هفت پیکر…………………………………………………………………………………………………………..41

3-2-5  اسکندر نامه………………………………………………………………………………………………………..41

فصل چهارم : بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسه نظامی.………………………………43

4-1  تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسه نظامی…………………………………………………………..44

4-1-1  تصویرگری طلوع………………………………………………………………………………………………..44

4-1-2  تصویرگری غروب………………………………………………………………………………………………52

4-2  صور خیال طلوع و غروب خورشید در خمسه نظامی……………………………………………………………57

4-2-1  تشبیه………………………………………………………………………………………………………………….57

4-2-1-1  تشبیه از خورشید- صبح- روز……………………………………………………………58

4-2-1-2  تشبیه از ماه- شب…………………………………………………………………………….80

4-2-2  استعاره وانواع آن…………………………………………………………………………………………………92

4-2-2- 1  استعاره مصرّحه……………………………………………………………………………….92

4-2-2-1-1  استعاره مصرّحه از خورشید- صبح- روز…………………………………..92

4-2-2-1-2  استعاره مصرّحه از ماه- شب……………………………………………………114

4 -2-2- 2  استعاره مکنیّه (تشخیص)………………………………………………………………….122

4 -2-2- 2-1  استعاره مکنیّه (تشخیص) از خورشید- صبح- روز……………………123

4 -2-2- 2-2  استعاره مکنیّه (تشخیص) از ماه- شب…………………………………….130

4-2-3  کنایه……………………………………………………………………………………………………………………136

4-2-3-1  کنایه از خورشید- صبح- روز…………………………………………………………….136

4-2-3-2  کنایه از ماه- شب………………………………………………………………………………147

4-2-4  مجاز…………………………………………………………………………………………………………………..153

4-2-5  طلوع و غروب با توجه به اعتقادات مذهبی نظامی………………………………………………….. 157

فصل پنجم : نتیجه گیری.………………………………………………………………………………………………………….160

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….161

جدول ها و نمودارها………………………………………………………………………………………………………………….163

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….165

Abstract ………………………………………………………………………………………………………………………………167

چکیده :

طبیعت با جلوه‌های زیبا، همیشه همه انسانها بویژه شاعران و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته ستایش و توصیف شده و بازتاب گسترده ای در آثار آنان داشته است. در این میان خورشید، به عنوان یک پدیدۀ نجومی و تصاویر مربوط به آن زمینۀ ساخت مضامین و معانی بلند ادبی شده است و بیشترین سهم را در مجسّم کردن خیالات شاعران در متون مختلف ادب فارسی داشته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید و چگونگی استفاده از صور خیال در خمسۀ نظامی است. نتایج تحقیق نشان داد که نظامی در مثنوی خمسه (پنج گنج) می‌کوشد تا با زبان هنر سخن بگوید. او توانسته است با تصویرسازی‌های بی‌نظیر و با تلفیق عرفان، شرع، حکمت، زهد و عشق زیبایی منظومه‌های خویش را جاودانه سازد. و در این میان او به میزان قابل توجه ای در تصویرگری طلوع و غروب خورشید از صور خیال استفاده کرده است که بخش اعظم آن به کارگیری صور خیال نظامی در پنج گنج استعاره از نوع مصرّحه می باشد. وهمچنین به میزان بسیار زیادی نظامی در تصویر گری طلوع و غروب خورشید از عبارات و مضامین و قصص واحادیث قرآنی استفاده کرده است‌ که از اعتقادات مذهبی و اطلاعات سرشار او در این زمینه نشأت گرفته است.

کلید واژه :  طلوع، غروب، تصویرگری، صورخیال، پنج گنج، نظامی گنجوی

1     مقدمه :

نظامی یکی ازشاعران بزرگ در تاریخ ادب فارسی است که در ایجاد تصاویر بکر و بدیع هنرنمایی های بسیار زیبایی داشته است. از جمله تصویر آفرینی های نظامی می توان به تصاویر طلوع وغروب خورشید اشاره کرد که به کرّات در شعر خود به کار برده است، عمومأ تصویر سازی های شاعرانه تنها در عصر و زمانه ی آفرینش شعر تازگی خاصی دارد امّا با گذشت زمان گرد رخوت بر آن نشسته و تازگی خود را از دست می دهد امّا شعر حکیم سخن نظامی از این نقیصه مبرّاست، به گونه ای که خواننده با خواندن شعر او و درک تصاویر او احساس کهنگی نمی کند که این امر به جهت زیبایی و بدیع بودن تصاویر شعری نظامی است که اجازه کهنگی به آن نداده است.

هدف و انگیزه این تحقیق بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در آثار نظامی بوده است تا هنرنمایی این شاعر بزرگ را در معرض نمایش بگذارد و از آنجایی که این موضوع در آثار شاعران بزرگی همچون فردوسی و خاقانی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است بررسی این موضوع در آثار شاعر بزرگی چون نظامی نیز خالی از فایده نخواهد بود از اینرو تصمیم گرفتم با بضاعت اندک خود به بررسی این موضوع بپردازم.

در این پایان نامه سعی شده است با تعمق و تأمل بیشتر در پنج گنج هنرنمایی نظامی در زمینه تصویر سازی ها ی طلوع و غروب خورشید بررسی شود و چگونگی استفاده وی از صور خیال مورد تجزبه و تحلیل قرار گیرد .

از مشکلات عمده ای که در این تحقیق با آن مواجه گردیدم نبودن منابع و کتب مرجع و جامع با ویرایش جدید بود که کمبود آن موجب کندی روند جمع آوری مطالب و عدم پیشرفت سریع تحقیق گردید. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی _ تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق فیش برداری است. این پژوهش در پنج فصل به نگارش درآمده در فصل نخست به کلیات پژوهش اشاره شده است. در فصل دوم به مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است. در فصل سوم به معرفی زندگی نامه و آثار شاعر قرن ششم نظامی گنجوی پرداخته شده است. در فصل چهارم  به بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید با استفاده از صور خیال “تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز” پرداخته شده است و درفصل پنجم به نتایج تحقیق پرداخته شده است.

1 – 2   بیان مسأله   

«شناخت فرهنگ و تمدن ایران زمین از مهمترین مواردی است که جوانان این کهن بوم و بر باید بدان توجه بیش تری نمایند و تلاش کنند پیشینه ی فرهنگی این سرزمین را با مطالعه و بررسی آثار به جا مانده از فرهیختگان و اندیشمندان پیشین بهتر بشناسند. به زبان دیگر مطالعه ی زندگی ، اندیشه و آثار هنرمندان و اندیشه وران بزرگ این کشور که بر تارک جهان خوش نشسته اند و رخشان و درخشان اند امری است ضروری و اجتناب ناپذیر است».(علی پور،1383 :6)

اگر بخواهیم در ادب کهن فارسی به شاعران موفق و برتری که در زمینه ی داستان های اساطیری و عاشقانه قلم فرسایی نموده اند اشاره کنیم بی گمان نام حکیم نظامی گنجه ای به ذهن ها خطور می کند او شاعر قرن ششم هجری است ، که زندگی او مصادف با دوره ی دوم حکومت غزنویان است این دوره  اوج عزّت و ذلّت سلجوقیان و حکومت خونریز خوارزمشاهیان است. در آغاز جوانی به

 
1398/08/03
مدیر سایت

حس شنوایی در بازاریابی:پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

 جامعه است از زمان تولد ،کودکان به فهم و درک بیشتر و بهتر واقعیت از طریق صدا نائل می شوند. بیشتر شرکت ها آگاه هستند که صدا می تواند یک استراتژی برای تقویت هویت و تصویر یک برند باشد . وقتی بصورت آگاهانه بکار برده شود ،شرکت دارای فرصت های بزرگی برای ایجاد شناسه ای برای صدای خود می شود که برندش را مشخص و متمایز می سازد.

رقابت تجاری برندها به فرم های جدید و خلاقانه ای از متمایز سازی نیازمند است .بنابراین شرکت ممکن است تصمیم بگیرد با استفاده از صدا به عنوان بخشی از چارچوب بازاریابی حسی ،هویت خود را روشن تر نماید .دانیل ام جکسون ،پژوهشگر بریتانیایی و نویسنده کتاب برندسازی صوتی [1] تصدیق می کند که مهم ترین جنبه ای که باید هنگام ساخت صدا مد نظر قرار داد ، ارتباط آن با هویت برند است . جکسون می گوید شرکت باید آن قدر صداهای مختلف را در فرآیند بازاریابی حسی شرکت بکار گیرد تا در نهایت به صدایی متمایز ،به یاد ماندنی و منعطف دست پیدا کند(هولتن و همکارانش ،2009).برندها می توانندبا استفاده از صدا ساخته شوند.موزیک های پس زمینه ای که در وب سایت ها ،گوشی های تلفن یا حتی زنگ تلفن ها می توانند برندها را بسازند . هتل ها و زنجیره ای از مغازه های کالاهای تجملی که محل ایجاد آرامش برای ذهن و بدن هستند ،همان نوع موزیک ها را در سالن های انتظار خود و نیز در اتاق ها پخش میکنند .علاوه برآن وقتی که در وب سایت آن ها گشت می زنید ،موسیقی های آرامش بخش متمایزی را خواهید شنید.(لیندستروم ،2005). صدا می تواند با ایجاد احساسات و عواطف منجر به حالات و رفتار خاصی شود .صدا می تواند هیجان انگیز یا آرامش بخش باشد (کندی ،2008).وقتی آهنگ های زمان گذشته را دوباره می شنویم ،احساسات و خاطرات را به شکل قدرتمندی برای ما فراخوانی می کند (چاپمن ،2009).مردم برای توصیف صدا از واژه های لذت بخش ،خسته کننده،مزاحم،تحریک کننده و امثالهم استفاده می کنند(پیکر،2005). فرصت های تقویت صدا در هر برندی وجود دارد از موزیک های مشهور نوکیا گرفته تا صدای بالا آمدن ویندوز مایکروسافت (لیندستروم ،2005). طبق تحقیقات لیندستروم و کاتلر (2005)،حس شنوایی رتبه سوم را در سهم برندینگ معادل 41 % را دارا می باشد (ایساکسون و آلاکوسکی،2009).وقتی صدا بطور مستقیم با خود محصول مرتبط است ،مصرف کنندگان ممکن است آن را به عنوان یک علامت از کیفیت یا هویت تفسیر کنند (لیندستروم، 2005) .استفاده آگاهانه صدا در بازاریابی حسی دلالت براین دارد که تجربه شنوایی می بایست با برند پیوند ایجاد کند . این پیوند می تواند شامل آهنگ های تبلیغاتی کوتاه ،آرم های صوتی و موسیقی باشد .با وجود این موسیقی هایی که توالی و تکرار ملودی طولانی تری دارند کمتر با برندها پیوند برقرار می کنند ،زیرا این نوع موسیقی ها را نمی توان به اندازه آهنگ های تبلیغاتی کوتاه یا آرم های صوتی تکرار کرد .صدا اگر قرار باشد هویت برند را ارتقا بخشد ،باید به صورت منسجم و مستمر مورد استفاده قرار گیرد(هولتن و همکارانش،2009).

تلاش ها برای مرتبط کردن مردم از طریق صدایی خاص با یک برند خاص نیز شایع است(سوئدبرگ، 2010).در صنایع غذایی تلاش ها برای فروش مشکل تر می شود زیرا امکان تست طعم به راحتی فراهم

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

نیست . بنابراین در تبلیغات برای مواد غذایی در کنار حس بینایی به حس شنوایی نیز توجه خاصی می شود.مثلا در آگهی های تلویزیونی مربوط به یک نوع چیپس هندی به نام کوکی[2] تمرکز ویژه بر صدایی شده است که هنگام جویدن چیپس شنیده می شود که القا کننده تازگی و خوشمزگی آن است (پیکر،2005).در تاثیر شگرف قدرت صدا باید گفت که مردم با اجرای موسیقی باخ و موتزارت در خیابان های شهر در شب هنگام ،موج جرم و جنایت را متوقف کردند (لیندستروم،2005).موسیقی یک راه خوب برای تجربه حس شنوایی است (باتما،2011).سوابق زیادی از شرکت هایی که موسیقی را در تبلیغاتشان بکار می برند وجود دارد.آهنگ های کوتاه تبلیغاتی به ذهن ما می آیند و به مصرف کنندگان در بخاطرآوردن محصولات کمک می کنند.محققان دریافته اند که موسیقی پس زمینه بر درک مشتری در زمان انتظار ،هزینه و حجم معاملات در فروشگاه ها و رستوران ها اثر می گذارد.موزیک های تند ،خرید مصرف کننده را در محیط های فروشگاهی کاهش می دهد اما گردش مالی در رستوران ها را افزایش می دهد (لیندستروم،2005).بر اساس یک آزمایش ،زمان صرف غذا را طولانی تر می کند که منجر به 29% افزایش در میانگین صورتحساب می شود موسیقی  هم چنین دارای قدرت بسیاری در بیاد آوردن خاطرات است.محققان دریافته اند که حافظه موسیقی بهتر از کلامی حفظ می شود زیرا بر خلاف زبان،موسیقی در یک بخش خاص مغز قرار نمی گیرد و در سراسر و بخش های مختلف پردازش می شود . بر اساس گفته نورت و همکاران [3] ،برندهایی که بطور واضح توسط یک نوع موسیقی تعریف شده اند 96% آسان تر نسبت به برندهایی که هیچ نوع صدایی را بکار نبرده اند ،بخاطر سپرده می شوند.می توان بصورت حقیقی از صدا به عنوان برند محافظت نمود.برند صدا به عنوان بیانی حسی به این معناست که سایر شرکت ها نمی توانند از این صدا استفاده کنند .استفاده از برند صدا راهی برای ارتقای هویت برند است.

 
1398/08/03
مدیر سایت