وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر در شرکت بیمه

 
تاریخ: 22-07-98
نویسنده: مدیر سایت

کلید واژه ها : مدیریت ریسک – تعهد بیمه گر- شرکت بیمه ایران
 
 
فهرست مطالب
1-1-مقدمه 2
1-2. بیان مسأله. 4
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
1- 4. اهداف تحقیق. 7
1-5. فرضیات تحقیق. 8
1-6. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی.. 8
1-6-2.تعریف عملیاتی.. 9
1-7. قلمرو تحقیق: 9
1-8. جامعه آماری.. 10
1-9. نمونه آماری.. 10
1-10.مدل تحقیق: 11
فصل دوم. 12
مطالعات نظری.. 12
و پیشینه تحقیق. 12
2-1. مقدمه. 13
2-2. رویدادها؛ ریسکها و فرصتها 15
2-3. تعریف ریسک… 15
2-4. تفاوت بین ریسک و فرصت.. 16
2-5. انواع مختلف ریسک… 16

ریسک سوداگرانه. 17
ریسک خطرناک.. 18
ریسک استراتژیک… 19
ریسک عملیاتی.. 20
2-6. عناصر اصلی ریسک… 23
2-7. مدیریت ریسک… 25
2-8. مدیریت ریسک ناملموس… 27
2-9. پارادایم مدیریت ریسک… 28
2-10. وظایف پیوسته در مدیریت ریسک… 29
2-11. استراتژی‌های مدیریت ریسک… 30
2-12. فلسفه مدیریت ریسک… 32
مفاهیم مدیریت ریسک را می توانیم در در سه گروه خلاصه کنیم  :. 34
2-13. اجزای مدیریت ریسک… 37
2-14. اهداف مدیریت ریسک: 38
2-16. عناوین و مشخصه‌های مدیر ریسک… 39
ریسک‌های نیروی انسانی: 40
2-17. رابطه بیمه و مدیریت ریسک… 41
2-18. تعریف بیمه. 42
2-19. مفهوم ریسک در بیمه. 42
2-20. معنا و مفهوم ریسک از نظر بیمه گران. 43
2-21. رابطه بین مدیریت ریسک و بیمه. 43
2-22. ماهیت ریسک‌های بیمه پذیر. 44
2-23. تقسیم بندی خطر. 47
یک تقسیم بندی دیگر از ریسک… 48
نوعی دیگر از تقسیم بندی ریسک… 48
2-24. ویژگی خطر. 49
2-25.  ریسک در بیمه : 52
2-26. روش مقابله با خطر یا روش های اداره کردن یا مدیریت ریسک : 53
2-27. خنثی سازی ریسک : 54
2-28. چرخه ریسک: 55
2-29. ترکیب بیمه ایران : 56
2-30. بیمه اتکائی و مدیریت ریسک: 60
2-31. اهمیت بیمه اتکائی: 60
2-32. پیشینه تحقیق. 63
فصل سوم. 69
روششناسی تحقیق. 69
3-1. مقدمه. 70
3-2. روش تحقیق. 70
3-3. جامعه آماری.. 71
3-4. نمونه آماری.. 71
3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات.. 72
3-6. روایی و پایایی.. 73
3-7 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 75
3-8. خلاصه فصل. 75
فصل چهارم. 76
تجزیه و تحلیل داده ها 76
1-4-مقدمه. 77
2-4-آمار جمعیت شناختی.. 78
1-2-4-جنسیت.. 78
2-2-4-سطح تحصیلات.. 79
3-2-4-سن.. 80
4-2-4- تاهل. 81
3-4-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 82
4-4-بررسی فرضیات تحقیق. 84
5-4-سایر تحلیل ها: 89
فصل پنجم. 92
نتیجه گیری و پیشنهاد. 92
1-5- مقدمه. 93
2-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 93
3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. 94
4-5- پیشنهادات تحقیق. 96
5-5-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 97
6-5- محدودیت های تحقیق. 97
منابع: 99
پیوست ها 102
 
فهرست جداول
جدول 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 78
جدول 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 79
جدول 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. 80
جدول 4-4- میزان فراوانی وضعیت تاهل. 81
جدول 5-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها 82
جدول 6-4- آزمون تی متغیرها 83
جدول 7-4- آزمون رگرسیون فرضیه اول. 84
جدول 8-4- آزمون رگرسیون فرضیه دوم. 85
جدول 9-4- آزمون رگرسیون فرضیه سوم. 86
جدول 10-4- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم. 87
جدول 11-4- آزمون رگرسیون فرضیه اصلی.. 88
جدول 12-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی در گروه های مردان و زنان. 89
جدول 13-4- آزمون تی مستقل در گروه های مردان و زنان. 89
جدول 14-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی در گروه های متاهل و مجرد. 90
جدول 15-4- آزمون تی مستقل در گروه های متاهل و مجرد. 91
 
فهرست اشکال
شکل1-1.مدل مفهومی پژوهش (سان کیاگزانگ،2010) 11
شکل 2-1.ریسک سوداگرانه و خطرناک.. 17
شکل 2-3. انواع ریسک و میزان اولویت در رسیدگی.. 27
شکل 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 78
شکل 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 79
شکل 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. 80
شکل 4-4- میزان فراوانی وضعیت تاهل. 81
شکل 5-4- شاخص های مرکزی متغیرها 83
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
1 – 1. مقدمه
امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است. اگر ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390).
در حال حاضر، صنعت بیمه یکی از صنایع بزرگ در جهان به شمار رفته که وابستگی های متقابل زیادی با دیگر صنایع دارد. اما این صنعت امروزه با فشار فزاینده رقبایی چون بانک ها و دیگر نهادهای مالی که وارد این عرصه شده و خدمات مالی جایگزین بیمه سنتی ارائه می کنند نیز مواجه شده است. از طرف دیگر، شرکت های بزرگ بدون اینکه نیاز به واسطه گری بیمه گران سنتی داشته باشند، دسترسی مستقیم بیشتری به بازارهای سرمایه پیدا کرده اند. این امر مزیت دسترسی به منابع عظیم مالی را که از ویژگیهای شرکتهای بیمه می باشد، کمرنگ تر می سازد(زارعی،1388).
مدیریت ریسک در حقیقت یک جزء کلیدی در سیستم های کارآمد مدیریت است؛ یک روش سیستماتیک تشخیص خطرات و ارزیابی ریسک ها برای فراهم آوردن اطلاعات جهت اتخاذ یک تصمیم مناسب در مواقع مورد نیاز برای اندازه گیری و انجام اقدامات کاهش ریسک است.
ازجمله اهداف مدیریت ریسک می توان(بقاء ، صرفه جویی، ایجاد سطح قابل قبولی از نگرانی و اضطرای و ثبات عایدات یا درآمدها را ذکر نمود. شرکت های بیمه گر، ضمن آنکه درصدد راهبری فرآیندهای قیمت گذاری، مدیریت دارایی و بدهی و بازاریابی خود، حول محور تحلیل ریسک جامع می باشند؛به دنبال آن هستند تا به جای تدبیر ساده انگارانه مهار هزینه های غیرخسارات، استراتژی های خود را بر مبنای ریسک جامع طراحی کرده و به کار بندد. ریسک جامع یک شرکت بیمه گر، شامل ریسک هایی ازقبیل فرآیند فروش بیمه ها و رسیدگی به موارد ادعای خسارت در هریک از رشته های بیمه،فرآیند خرید و مدیریت اتکایی، فرآیند توزیع سود و عواید سرمایه گذاری و……….. است(صحت و علوی،1391).
مدیریت ریسک یک مفهوم جدید نیست اما با توجه به اهمیتی که این مفهوم در تمامی شبکه های صنعتی بیمه اتکائی دریافت می کند ممکن است برای بسیاری از شرکت ها این سوال پیش آید که چرا و به چه علت ما باید به این موضوع توجه کنیم در دنیای گوناگون و پیچیده امروزی با گسترش تعاملات و مبادلات مابین اشخاص مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی ، داخلی یا بین المللی و … با توجه به نیازهای بسیار گسترده ایشان در حوزه های مربوطه، تقاضا جهت تغییر ساختارها بسیار محسوس است و علی الخصوص نیازمندی اشخاص به نرم افزارها و یا سخت افزارهای مناسب در حوزه­های اقتصادی بسیار مورد توجه است از جمله مباحث حائز اهمیت ،بحث تأمین امنیت و یا به عبارتی خاطر جمع بودن فعالان اقتصادی از نحوه­ی عملکرد خویش است که این موضوع بصورت بارز و مفهوم اعم در بحث بیمه بروز و ظهور پیدا می کند.
بنابراین نمیتوان امروزه نقش بیمه را در دنیای اقتصاد نادیده گرفت. همچنین هر زمانی که موضوع بیمه و یا مفهوم آن مطرح می­شود عبارت ریسک، حق بیمه، خسارت، جبران خسارت، بیمه گر ، بیمه گذار ، حق بیمه و … جزء اولین واژگانی است که به اذهان خطور می­نماید .و صد البته هر کدام از این واژه­ها در جایگاه خویش دارای مفاهیم بسیاری است که بعضاً با آنچه در ذهن عوام می­گذرد متفاوت و یا حتی متضاد است. اشراف به مفاهیم حقوقی و یا نقش کارکردی هر واژه در جایگاه خویش جزء ضروریاتی است که همگان و علی الخصوص فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کارو یا مرتبطین با بیمه می بایست بداند.
 
1-2. بیان مسأله
مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب. به عبارت دیگر یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کرده باشیم از آنجایی که در جهان امروز، بیمه بعنوان یکی از بخش های استراتژیک اقتصاد به شمار می آید علیرغم تحولات مهم اخیر در صنعت بیمه کشور، به علت ساختار نامناسب و نبود رقابت جدی و اساسی پیشرفت های حاصله در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در حد مطلوب نبوده است. عدم حضور و مشارکت نداشتن بخش خصوصی در بازار بیمه و عرضه بیمه تنها از طریق چند شرکت دولتی و با ظرفیت محدود موجب شده است که توسعه و نفوذ بیمه در جامعه با توجه به ظرفیت بالقوه و در مقایسه با دیگر کشورها در حد مورد انتظار صورت نگیرد (همتی، 1387)
در دنیایی که تغییرات با سرعت فوق العاده زیاد رخ می دهد، موسسات بیمه در معرض تهدید و نابودی قرار دارند. پیدایش رقبا در عرصه رقابت ارائه خدمات و تولید خدمات با کیفیت مرغوب تهدیدی برای این موسسات  است. در جهان رقابتی امروزه شرکت هایی موفق هستد که در عرصه فعالیت یک گام از رقبای خود جلوتر باشند و از شیوه های نوین و بروز خدمت رسانی استفاده کنند. با توجه به ماهیت عملیات بیمه های که مؤسسات بیمه انجام  می دهند این مؤسسات از وجوه قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت برخوردارند. از این رو، یکی از مهمترین فعالیتهای موسسات بیمه ، انجام سرمایه گذاری منابع مالی مزبور است گزینه های متعدد و متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که موسسات و نهادهای مالی می توانند در آن گزینه ها سرمایه گذاری نمایند  و این موضوع به اهمیت مدیریت ریسک در بیمه اشاره می کند. شرکت بیمه ی مرکزی ایران به عنوان نهاد ناظر بر مؤسسات بیمه ی دولتی و خصوصی کشور، به مانند دیگر مؤسسات بیمه از منابع مالی قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت های احتمالی برخوردار است . این وجوه حاصل از انجام بیمه های اتکائی اجباری و قبول بیمه های اتکائی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی است. همچنین در تعریف مدیریت ریسک شرکتی می توان گفت مدیریت ریسک مفهوم جدیدی است که در مقایسه با مدیریت ریسک با سابقه طولانی، تفاوت ماهوی دارد. به طورکلی  سه وجه ممیزه مدیریت ریسک شرکتی از مدیریت ریسک عبار ت اند  از مدیریت ریسک استراتژیک، دیدگاه کل  گرایانه و فرهنگ ریسک. ارزیابی های انجام شده در این خصوص نشان می دهد مدیریت ریسک شرکتی، یک نیروی پیش برنده برای صنعت بیمه است. در نهایت سوال اصلی این تحقیق عبارت است نقش و تاثیر مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر در شرکت بیمه ایران چگونه است؟

« دانلود پایان نامه ارشد:رابطه باورهای دینی و تربیت فرزنداندانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم »