وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی

 
تاریخ: 11-07-98
نویسنده: مدیر سایت

و نوآوری سازمانی بازی کند؟روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. برای سنجش متغیرهای پژوهش سه پرسشنامه  با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه ها میان 253 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سبزوار توزیع شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که یادگیری سازمانی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری سازمانی را میانجی گری می کند.
واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، آموزش عالی

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                     صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4) سؤال های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-5) فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………10
1-6) اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-7) جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….12
1-8) نمونه آماری پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………….12
1-9) قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………12
1-9-1) قلمرو مکانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..12
1-9-2) قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..12
1-9-3) قلمرو موضوعی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..12
1-10) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش …………………………………………………………………………12
1-11) ساختار فصول پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………….15
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2) مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-1) مدیریت کیفیت فراگیر ……………………………………………………………………………………………………17
2-2-2) اصول مدیریت کیفیت فراگیر …………………………………………………………………………………………..20
2-2-2-1) توجه به مشتری ………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-2-2) تعهد مدیریت عالی …………………………………………………………………………………………………….20
2-2-2-3) مشارکت و همکاری …………………………………………………………………………………………………..21
2-2-2-4) آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-2-5) بهبود مستمر …………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-2-2-6) مدیریت فرایند …………………………………………………………………………………………………………. 22
2-2-3) هدف اساسی مدیریت کیفیت فراگیر ……………………………………………………………………………………. 23
2-2-4) یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………… 24
2-2-5) انواع یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………………………………………. 26
2-2-5-1) یادگیری تک حلقه ای …………………………………………………………………………………………………26
2-2-5-2) یادگیری دو حلقه ای …………………………………………………………………………………………………..27
2-2-6) مؤلفه های یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………………………………..27
2-2-6-1) تعهد مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-6-2) دید سیستمی ………………………………………………………………………………………………………………29
2-2-6-3) فضای باز و آزمایشگری ………………………………………………………………………………………………30
2-2-6-4) انتقال و یکپارچه سازی دانش ………………………………………………………………………………………..30
2-2-7) نوآوری سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………..30
2-2-8) انواع نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………………………………………32
2-9) پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………………………………………………..33
2-9-1) پژوهش های انجام شده در داخل ………………………………………………………………………………………33
2-9-2) پژوهش های انجام شده در خارج ………………………………………………………………………………………37
2-10) چارچوب مفهومی و ارائه مدل پژوهش …………………………………………………………………………………….40
2-10-1) رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید……………………………………………………………….40
2-10-2) رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی ………………………………………………………………..41
2-10-3) رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی ……………………………………………………………………….41
2-11) جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….43
فصل سوم: روش پژوهش
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-2) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-3) متغیر های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….46
3-4) ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………46
3-5) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………48
3-6) نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………48
3-7) روایی و پایایی پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………………………48
3-8) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………..50
3-9) مدل یابی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………………….50
3-10) ضرورت مدل یابی معادلات ساختاری در پژوهش حاضر …………………………………………………………….51
3-11) ارزیابی تناسب یا برازش مدل …………………………………………………………………………………………………52
3-12) جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..55
4-2) آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………55
4-2-1) جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………56
4-2-2) سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………………56
4-2-3) نوع دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2-4) تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………..58
4-2-5) سابقه خدمت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………….59
4-3) آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………..60
4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………….61
4-3-2) وضعیت متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………….61
4-3-3) بررسی مدل های اندازه گیری …………………………………………………………………………………………..62
4-3-3-1) تحلیل عامل تأئیدی ……………………………………………………………………………………………………..63
4-3-3-1-1) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه اول TQM ………………………………………………………………………….63
4-3-3-1-2) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه دوم TQM …………………………………………………………………………66
4-3-3-1-3) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه اول یادگیری سازمانی …………………………………………………………….69
4-3-3-1-4) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه دوم یادگیری سازمانی ……………………………………………………………72
4-3-3-1-5) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه اول نوآوری سازمانی ……………………………………………………………..73
4-3-3-1-6) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه دوم نوآوری سازمانی …………………………………………………………….76
4-3-3) همبستگی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………77
4-3-4) آزمون فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………80
4-3-4-1) بررسی فرضیه های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………………………..82
4-4) جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………….87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

« پایان نامه رشته پزشکی و پرستاری –پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك »